راهکارهای مواجهه با پرخاشگری در کودکان

195,000 تومان

یکی از پرتکرار‌ترین سوالات والدین، در مورد خشونت، پرخاشگری، ترس‌ها و نگرانی‌های بچه‌ها و البته نگرانی خود والدین است. حال پشت صحنه این موارد کجاست و چیست؟!

مدت زمان : 2 ساعت و 45 دقیقه

مدرس: حمید کثیری

-
+

مشخصات

شناسه محصول: p13mp دسته‌بندی ‌ها: ,

توضیحات

[ucaddon_blox_alternating_date_circle_timeline uc_items_data=”JTVCJTdCJTIydGl0bGUlMjIlM0ElMjIlRDklODclRDglQjElRDglQTglREElODYlRDklODclRTIlODAlOEMlRDglQTclREIlOEMlMjAlRDklODUlRDklODUlREElQTklRDklODYlMjAlRDglQTclRDglQjMlRDglQUElMjAlRDglQUYlREElODYlRDglQTclRDglQjElMjAlRDglQTglRDglQTclRDglQjQlRDglQUYuJTIyJTJDJTIyZGVzY3JpcHRpb24lMjIlM0ElMjIlREIlOEMlREElQTklREIlOEMlMjAlRDglQTclRDglQjIlMjAlRDklQkUlRDglQjElRDglQUElREElQTklRDglQjElRDglQTclRDglQjElRTIlODAlOEMlRDglQUElRDglQjElREIlOEMlRDklODYlMjAlRDglQjMlRDklODglRDglQTclRDklODQlRDglQTclRDglQUElMjAlRDklODglRDglQTclRDklODQlRDglQUYlREIlOEMlRDklODYlRDglOEMlMjAlRDglQUYlRDglQjElMjAlRDklODUlRDklODglRDglQjElRDglQUYlMjAlRDglQUUlRDglQjQlRDklODglRDklODYlRDglQUElRDglOEMlMjAlRDklQkUlRDglQjElRDglQUUlRDglQTclRDglQjQlREElQUYlRDglQjElREIlOEMlRDglOEMlMjAlRDglQUElRDglQjElRDglQjMlRTIlODAlOEMlRDklODclRDglQTclMjAlRDklODglMjAlRDklODYlREElQUYlRDglQjElRDglQTclRDklODYlREIlOEMlRTIlODAlOEMlRDklODclRDglQTclREIlOEMlMjAlRDglQTglREElODYlRDklODclRTIlODAlOEMlRDklODclRDglQTclMjAlRDklODglMjAlRDglQTclRDklODQlRDglQTglRDglQUElRDklODclMjAlRDklODYlREElQUYlRDglQjElRDglQTclRDklODYlREIlOEMlMjAlRDglQUUlRDklODglRDglQUYlMjAlRDklODglRDglQTclRDklODQlRDglQUYlREIlOEMlRDklODYlMjAlRDglQTclRDglQjMlRDglQUEuJTIwJUQ4JUFEJUQ4JUE3JUQ5JTg0JTIwJUQ5JUJFJUQ4JUI0JUQ4JUFBJTIwJUQ4JUI1JUQ4JUFEJUQ5JTg2JUQ5JTg3JTIwJUQ4JUE3JURCJThDJUQ5JTg2JTIwJUQ5JTg1JUQ5JTg4JUQ4JUE3JUQ4JUIxJUQ4JUFGJTIwJURBJUE5JUQ4JUFDJUQ4JUE3JUQ4JUIzJUQ4JUFBJTIwJUQ5JTg4JTIwJURBJTg2JURCJThDJUQ4JUIzJUQ4JUFBJUQ4JTlGJTIxJTVDbiU1Q24lRDklODglMjAlRDglQUYlRDklODYlRDglQTglRDglQTclRDklODQlMjAlRDglQjElRDglQTclRDklODclMjAlRDglQUQlRDklODQlRTIlODAlOEMlRDklODclRDglQTclREIlOEMlMjAlRDglQjklRDglQUMlREIlOEMlRDglQTglMjAlRDklODglMjAlRDglQkElRDglQjElREIlOEMlRDglQTglMjAlRDklODYlREElQUYlRDglQjElRDglQUYlREIlOEMlRDklODUlRDglOEMlMjAlREElQUYlRDglQTclRDklODclREIlOEMlMjAlRDglQTclRDklODglRDklODIlRDglQTclRDglQUElMjAlRDklODUlRDglQjMlRDglQTYlRDklODQlRDklODclMjAlRDglQTglRDglQjMlREIlOEMlRDglQTclRDglQjElMjAlRDglQjMlRDglQTclRDglQUYlRDklODclMjAlRDglQTclRDglQjMlRDglQUElMjAlRDklODglMjAlRDglQUYlRDglQjElMjAlRDglQUElRDglQTclRDklODUlREIlOEMlRDklODYlMjAlRDklODYlREIlOEMlRDglQTclRDglQjIlRDklODclRDglQTclREIlOEMlMjAlRDglQTclRDklODglRDklODQlREIlOEMlRDklODclMjAlRDglQTglREElODYlRDklODclMjAlRDklODclRDglQTclMjAlRDklODYlRDklODclRDklODElRDglQUElRDklODclMjAlRDglQTclRDglQjMlRDglQUEuJTIyJTJDJTIyeWVhciUyMiUzQSUyMiUyMiUyQyUyMm1vbnRoJTIyJTNBJTIyJTIyJTJDJTIyZGF5JTIyJTNBJTIyJTIyJTdEJTJDJTdCJTIydGl0bGUlMjIlM0ElMjIlRDklODUlRDklODglRDglQTclRDglQjElRDglQUYlREIlOEMlMjAlREElQTklRDklODclMjAlRDglQUYlRDglQjElMjAlRDglQTclREIlOEMlRDklODYlMjAlREElQTklRDglQTclRDglQjElREElQUYlRDglQTclRDklODclMjAlRDglQTglREIlOEMlRDglQTclRDklODYlMjAlRDklODUlREIlOEMlRTIlODAlOEMlRDglQjQlRDklODglRDglQUYuJTIyJTJDJTIyZGVzY3JpcHRpb24lMjIlM0ElMjIlRDglQUYlRDglQjElMjAlRDglQTclREIlOEMlRDklODYlMjAlREElQTklRDglQTclRDglQjElREElQUYlRDglQTclRDklODclMjAlRDglQTglRDglQTclMjAlREIlOEMlREElQTklMjAlREElODYlRDklODclRDglQTclRDglQjElREElODYlRDklODglRDglQTglMjAlRDklODUlRDglQjQlRDglQUUlRDglQjUlMjAlRDklODglMjAlRDglQUElRDglQjklRDglQjElREIlOEMlRDklODElMjAlRDglQjQlRDglQUYlRDklODclMjAlRDklODglMjAlRDglQjElREIlOEMlRDglQjQlRDklODclMjAlRDglQjQlRDklODYlRDglQTclRDglQjMlREIlOEMlMjAlRDglQTglRDglQjElRDklODglRDglQjIlMjAlRDglQjElRDklODElRDglQUElRDglQTclRDglQjElRDklODclRDglQTclREIlOEMlMjAlRDglQTglREElODYlRDklODclMjAlRDklODclRDglQTclRDglOEMlMjAlREElODYlREElQUYlRDklODglRDklODYlREElQUYlREIlOEMlMjAlRDglQTglRDglQjElRDglQUUlRDklODglRDglQjElRDglQUYlMjAlRDklODglRDglQTclRDklODQlRDglQUYlREIlOEMlRDklODYlMjAlRDglQUYlRDglQjElMjAlRDglQjQlRDglQjElRDglQTclREIlOEMlRDglQjclMjAlRDklODUlRDglQUUlRDglQUElRDklODQlRDklODElMjAlRDklODglMjAlRDglQTglRDglQjElRDglQjElRDglQjMlREIlOEMlMjAlRDglQjElRDglQTclRDklODclMjAlRDglQUQlRDklODQlMjAlRDklODclRDglQTclREIlOEMlMjAlRDglQjMlRDglQTclRDglQUYlRDklODclMjAlRDklODclRDglQjMlRDglQUElREIlOEMlRDklODUuJTIyJTJDJTIyeWVhciUyMiUzQSUyMiUyMiUyQyUyMm1vbnRoJTIyJTNBJTIyJTIyJTJDJTIyZGF5JTIyJTNBJTIyJTIyJTdEJTJDJTdCJTIydGl0bGUlMjIlM0ElMjIlRDklODclRDglQUYlRDklODElMjAlRDglQTclRDglQjUlRDklODQlREIlOEMlMjIlMkMlMjJkZXNjcmlwdGlvbiUyMiUzQSUyMiVEOCVBOCVEOCVCMyVEQiU4QyVEOCVBNyVEOCVCMSVEQiU4QyUyMCVEOCVBNyVEOCVCMiUyMCVEOCVBNyVEOSU4OCVEOSU4MiVEOCVBNyVEOCVBQSUyMCVEOSU4NSVEOCVCMyVEOCVBNiVEOSU4NCVEOSU4NyUyMCVEOCVBOCVEOCVCMyVEQiU4QyVEOCVBNyVEOCVCMSUyMCVEOCVCMyVEOCVBNyVEOCVBRiVEOSU4NyUyMCVEOCVBQSVEOCVCMSUyMCVEOCVBNyVEOCVCMiUyMCVEOCVBMiVEOSU4NiUyMCVEOCVBNyVEOCVCMyVEOCVBQSUyMCVEQSVBOSVEOSU4NyUyMCVEOSU4MSVEQSVBOSVEOCVCMSUyMCVEOSU4NSVEQiU4QyVFMiU4MCU4QyVEQSVBOSVEOSU4NiVEQiU4QyVEOSU4NS4lMjAlRDklODglMjAlRDklODYlRDklODUlREIlOEMlRDglQUUlRDklODglRDglQTclRDklODclRDglQUYlMjAlRDglQTglRDklODclMjAlRDglQUYlRDklODYlRDglQTglRDglQTclRDklODQlMjAlRDglQjElRDglQTclRDklODclMjAlRDglQUQlRDklODQlRTIlODAlOEMlRDklODclRDglQTclREIlOEMlMjAlRDglQjklRDglQUMlREIlOEMlRDglQTglMjAlRDklODglMjAlRDglQkElRDglQjElREIlOEMlRDglQTglMjAlRDglQTglRDglQTclRDglQjQlREIlOEMlRDklODUuJTIwJUQ5JTg3JUQ4JUFGJUQ5JTgxJTIwJUQ4JUE3JUQ4JUI1JUQ5JTg0JURCJThDJTIwJUQ4JUFGJUQ4JUIxJTIwJUQ4JUE3JURCJThDJUQ5JTg2JTIwJURBJUE5JUQ4JUE3JUQ4JUIxJURBJUFGJUQ4JUE3JUQ5JTg3JTIwJUQ5JUJFJURCJThDJUQ4JUFGJUQ4JUE3JTIwJURBJUE5JUQ4JUIxJUQ4JUFGJUQ5JTg2JTIwJUQ4JUIxJURCJThDJUQ4JUI0JUQ5JTg3JTIwJUQ5JTg3JUQ4JUE3JURCJThDJTIwJUQ4JUE4JUQ4JUIxJUQ5JTg4JUQ4JUIyJTIwJUQ4JUE3JURCJThDJUQ5JTg2JURBJUFGJUQ5JTg4JUQ5JTg2JUQ5JTg3JTIwJUQ4JUIxJUQ5JTgxJUQ4JUFBJUQ4JUE3JUQ4JUIxJUQ5JTg3JUQ4JUE3JUQ4JUIzJUQ4JUFBJTIwJURBJUE5JUQ5JTg3JTIwJUQ4JUE4JUQ4JUE3JTIwJURBJUE5JUQ5JTg2JUQ4JUFBJUQ4JUIxJUQ5JTg0JTIwJUQ5JTg4JTIwJUQ5JTg1JUQ4JUFGJURCJThDJUQ4JUIxJURCJThDJUQ4JUFBJTIwJUQ4JUEyJUQ5JTg2JUUyJTgwJThDJUQ5JTg3JUQ4JUE3JUQ4JThDJTIwJUQ4JUFGJUQ4JUIxJTIwJUQ4JUIzJUQ4JUE3JUQ5JTg1JUQ4JUE3JUQ5JTg2JTIwJUQ4JUFGJUQ4JUE3JUQ4JUFGJUQ5JTg2JTIwJUQ4JUE4JUQ5JTg3JTIwJUQ4JUIyJUQ5JTg2JUQ4JUFGJURBJUFGJURCJThDJTIwJUQ4JUE4JURBJTg2JUQ5JTg3JTIwJUQ5JTg3JUQ4JUE3JURCJThDJTIwJUQ4JUFFJUQ5JTg4JUQ4JUFGJTIwJUQ5JTg4JTIwJURBJUE5JUQ4JUE3JUQ5JTg3JUQ4JUI0JTIwJUQ4JUFBJUQ5JTg2JUQ4JUI0JTIwJUQ5JTg3JUQ4JUE3JTIwJUQ5JTg4JTIwJUQ5JTg2JURBJUFGJUQ4JUIxJUQ4JUE3JUQ5JTg2JURCJThDJTIwJUQ5JTg3JUQ4JUE3JURCJThDJTIwJUQ4JUEyJUQ5JTg2JUQ5JTg3JUQ4JUE3JTIwJUQ5JTg4JTIwJUQ5JTg2JURCJThDJUQ4JUIyJTIwJURBJUE5JUQ4JUE3JUQ5JTg3JUQ4JUI0JTIwJUQ5JTg2JURBJUFGJUQ4JUIxJUQ4JUE3JUQ5JTg2JURCJThDJTIwJUQ5JTg3JUQ4JUE3JURCJThDJTIwJUQ5JTg4JUQ4JUE3JUQ5JTg0JUQ4JUFGJURCJThDJUQ5JTg2JTIwJURBJUFGJUQ4JUE3JUQ5JTg1JURCJThDJTIwJUQ5JTg1JUQ5JTg3JUQ5JTg1JTIwJUQ5JTg4JTIwJUQ4JUFBJUQ4JUE3JUQ4JUFCJURCJThDJUQ4JUIxJURBJUFGJUQ4JUIwJUQ4JUE3JUQ4JUIxJTIwJUQ4JUE4JUQ4JUIxJUQ5JTg1JURCJThDJUUyJTgwJThDJUQ4JUFGJUQ4JUE3JUQ4JUIxJURCJThDJUQ5JTg1LiUyMiUyQyUyMnllYXIlMjIlM0ElMjIlMjIlMkMlMjJtb250aCUyMiUzQSUyMiUyMiUyQyUyMmRheSUyMiUzQSUyMiUyMiU3RCUyQyU3QiUyMnRpdGxlJTIyJTNBJTIyJUQ5JTg2JURCJThDJUQ4JUE3JUQ4JUIyJTIwJUQ4JUFGJUQ4JUE3JUQ4JUIxJURCJThDJUQ5JTg1JTIwJUQ4JUE4JUQ5JTg3JTIwJUQ4JUEyJUQ5JTg1JUQ5JTg4JUQ4JUIyJUQ4JUI0JTIwJUQ4JUFBJUQ4JUE3JTIwJUQ4JUE4JUQ4JUFGJUQ4JUE3JUQ5JTg2JURCJThDJUQ5JTg1JTIyJTJDJTIyZGVzY3JpcHRpb24lMjIlM0ElMjIlRDglQTglREElODYlRDklODclRTIlODAlOEMlRDklODclRDglQTclMjAlRDklODglMjAlRDglQjElRDklODElRDglQUElRDglQTclRDglQjElRDklODclRDglQTclREIlOEMlRDglQjQlRDglQTclRDklODYlMjAlRDklODclRDklODUlRDklODglRDglQTclRDglQjElRDklODclMjAlREElQTklRDglQTclRDklODYlRDklODglRDklODYlMjAlRDglQUElRDklODglRDglQUMlRDklODclMjAlRDklODglMjAlRDglQTclRDglQjIlMjAlRDglQUMlRDklODUlRDklODQlRDklODclMjAlRDklODYlREElQUYlRDglQjElRDglQTclRDklODYlREIlOEMlRTIlODAlOEMlRDklODclRDglQTclREIlOEMlMjAlRDklODglRDglQTclRDklODQlRDglQUYlREIlOEMlRDklODYlRDglQjQlRDglQTclRDklODYlMjAlRDglQTglRDklODglRDglQUYlRDklODclMjAlRDglQTclRDklODYlRDglQUYuJTIwJUQ5JTg4JUQ4JUEyJUQ5JTg2JUQ4JUFDJUQ4JUE3JTIwJURBJUE5JUQ5JTg3JTIwJUQ5JUJFJUQ4JUIxJUQ4JUFFJUQ4JUE3JUQ4JUI0JURBJUFGJUQ4JUIxJURCJThDJTIwJUQ5JTg4JTIwJUQ4JUI5JUQ4JUI1JUQ4JUE4JUQ4JUE3JUQ5JTg2JURCJThDJUQ4JUFBJTIwJUQ5JTg4JTIwJUQ4JUFFJUQ4JUI0JUQ5JTg1JTIwJUQ5JTg2JUQ5JTg1JUQ5JTg4JUQ4JUFGJTIwJUQ4JUIxJUQ5JTgxJUQ4JUFBJUQ4JUE3JUQ4JUIxJTIwJUQ4JUE4JURBJTg2JUQ5JTg3JUUyJTgwJThDJUQ5JTg3JUQ4JUE3JTIwJUQ4JUI0JUQ5JTg4JUQ4JUFGJUQ4JThDJTIwJUQ5JTg1JUQ5JTg4JUQ4JUI2JUQ5JTg4JUQ4JUI5JTIwJUQ4JUE4JUQ4JUIxJUQ4JUE3JURCJThDJTIwJUQ5JTg4JUQ4JUE3JUQ5JTg0JUQ4JUFGJURCJThDJUQ5JTg2JTIwJUQ4JUFDJUQ4JUFGJURCJThDJUUyJTgwJThDJUQ4JUFBJUQ4JUIxJTIwJUQ5JTg1JURCJThDJUUyJTgwJThDJUQ4JUI0JUQ5JTg4JUQ4JUFGLiU1Q24lNUNuJUQ4JUFEJUQ4JUE3JUQ5JTg0JTIwJUQ5JTg1JUQ4JUIzJUQ4JUE2JUQ5JTg0JUQ5JTg3JTIwJUQ5JTg1JUQ5JTg3JUQ5JTg1JTIwJUQ5JTg2JUQ4JUFEJUQ5JTg4JUQ5JTg3JTIwJUQ4JUE4JUQ4JUIxJUQ4JUFFJUQ5JTg4JUQ4JUIxJUQ4JUFGJTIwJUQ4JUE4JUQ4JUE3JTIwJUQ4JUE3JURCJThDJUQ5JTg2JTIwJUQ5JTg1JUQ5JTg4JUQ4JUI2JUQ5JTg4JUQ4JUI5JTIwJUQ5JTg4JTIwJUQ4JUFEJUQ5JTg4JUQ4JUE3JUQ4JUI0JURCJThDJTIwJUQ4JUEyJUQ5JTg2JTIwJUQ4JUE3JUQ4JUIzJUQ4JUFBJUQ4JTlCJTIwJUQ4JUI0JURCJThDJUQ5JTg4JUQ5JTg3JTIwJUQ4JUI1JUQ4JUFEJURCJThDJUQ4JUFEJTIwJUQ5JTg1JUQ4JUFGJURCJThDJUQ4JUIxJURCJThDJUQ4JUFBJTIwJUQ5JTg4JTIwJUQ4JUIxJUQ5JTgxJUQ4JUFBJUQ4JUE3JUQ4JUIxJTIwJUQ5JTg1JUQ4JUIxJUQ4JUFBJUQ4JUE4JUQ4JUI3JTIwJUQ4JUE4JUQ4JUE3JTIwJUQ4JUEyJUQ5JTg2JTIwJUQ4JUE3JUQ4JUIzJUQ4JUFBLiU1Q24lNUNuJUQ4JUEyJUQ5JTg2JUQ4JUFDJUQ4JUE3JUQ4JUIzJUQ4JUFBJTIwJURBJUE5JUQ5JTg3JTIwJUQ5JTg2JURCJThDJUQ4JUE3JUQ4JUIyJTIwJUQ4JUE4JUQ5JTg3JTIwJUQ4JUEyJUQ5JTg1JUQ5JTg4JUQ4JUIyJUQ4JUI0JTIwJUQ5JUJFJUQ4JUIxJUQ4JUIxJUQ5JTg2JURBJUFGJTIwJUQ5JTg1JURCJThDJUUyJTgwJThDJUQ4JUI0JUQ5JTg4JUQ4JUFGJTIwJUQ5JTg4JTIwJUQ4JUIxJUQ4JUE3JUQ5JTg3JURBJUE5JUQ4JUE3JUQ4JUIxJUQ5JTg3JUQ4JUE3JURCJThDJTIwJUQ4JUI1JUQ4JUFEJURCJThDJUQ4JUFEJUQ4JThDJTIwJUQ4JUE3JUQ4JUFCJUQ4JUIxJTIwJUQ4JUFFJUQ5JTg4JUQ4JUE4JTIwJUQ5JTg4JTIwJUQ4JUFGJUQ4JUIxJUQ4JUIzJUQ4JUFBJTIwJUQ4JUE4JUQ5JTg3JTIwJUQ4JUFDJUQ4JUE3JURCJThDJTIwJUQ5JTg1JURCJThDJUUyJTgwJThDJURBJUFGJUQ4JUIwJUQ4JUE3JUQ4JUIxJUQ5JTg2JUQ4JUFGLiUyMiUyQyUyMnllYXIlMjIlM0ElMjIlMjIlMkMlMjJtb250aCUyMiUzQSUyMiUyMiUyQyUyMmRheSUyMiUzQSUyMiUyMiU3RCUyQyU3QiUyMnRpdGxlJTIyJTNBJTIyJTIwJUQ4JUE4JUQ5JTg3JTIwJUQ4JUE3JURCJThDJUQ5JTg2JTIwJURBJUE5JUQ4JUE3JUQ4JUIxJURBJUFGJUQ4JUE3JUQ5JTg3JTIwJUQ4JUE3JUQ4JUI5JUQ4JUFBJUQ5JTg1JUQ4JUE3JUQ4JUFGJTIwJURBJUE5JUQ5JTg2JURCJThDJUQ5JTg1JUQ4JTlGJTIyJTJDJTIyZGVzY3JpcHRpb24lMjIlM0ElMjIlRDglQTIlRDklODUlRDklODglRDglQjIlRDglQjQlREIlOEMlMjAlRDklODUlREIlOEMlRTIlODAlOEMlRDglQUElRDklODglRDglQTclRDklODYlRDglQUYlMjAlRDglQTclRDglQUIlRDglQjElMjAlRDglQTglRDglQUUlRDglQjQlMjAlRDglQTglRDglQTclRDglQjQlRDglQUYlMjAlREElQTklRDklODclMjAlRDklODUlRDglQTglRDglQUElRDklODYlREIlOEMlMjAlRDglQTglRDglQjElMjAlRDklODglRDglQTclRDklODIlRDglQjklREIlOEMlRDglQUElRTIlODAlOEMlRDklODclRDglQTclMjAlRDklODglMjAlRDglQTglRDglQTclMjAlRDklODYlREElQUYlRDglQTclRDklODclMjAlRDglQUYlRDglQjElRDglQjMlRDglQUElMjAlRDklODglMjAlRDklODclRDklODUlRDklODclMjAlRDglQUMlRDglQTclRDklODYlRDglQTglRDklODclMjAlRDglQTglRDklODclMjAlRDklODUlRDklODglRDglQjYlRDklODglRDglQjklMjAlRDglQjclRDglQjElRDglQUQlMjAlRDglQTglRDklODYlRDglQUYlREIlOEMlMjAlRDklODglMjAlRDglQTglREIlOEMlRDglQTclRDklODYlMjAlRDglQjQlRDklODglRDglQUYlRDglOUIlNUNuJTVDbiVEOCVBRCVEOCVBNyVEOSU4NCUyMCVEOCVBNyVEQiU4QyVEOSU4NiUyMCVEQSVBOSVEOCVBNyVEOCVCMSVEQSVBRiVEOCVBNyVEOSU4NyUyMCVEOCVBOCVEOCVBNyUyMCVEOCVBOCVEOCVCMSVEOCVCMSVEOCVCMyVEQiU4QyUyMCVEQiVCMSVEQiVCMCVEQiVCMCVEQiVCMCUyMCVEOCVCMyVEOSU4OCVEOCVBNyVEOSU4NCUyMCVEOCVBNyVEOCVCMiUyMCVEOSU4OCVEOCVBNyVEOSU4NCVEOCVBRiVEQiU4QyVEOSU4NiUyMCVEOCVBRiVEOCVCMSUyMCVEOCVCMSVEOCVBNyVEOCVBOCVEOCVCNyVEOSU4NyUyMCVEOCVBOCVEOCVBNyUyMCVEOSU4NSVEOSU4OCVEOCVCNiVEOSU4OCVEOCVCOSUyMCVEOSVCRSVEOCVCMSVEOCVBRSVEOCVBNyVEOCVCNCVEQSVBRiVEOCVCMSVEQiU4QyUyMCVEOSU4OCUyMCVEOCVBRSVEOCVCNCVEOSU4NSUyMCVEOCVBQSVEOSU4NyVEQiU4QyVEOSU4NyUyMCVEOCVCNCVEOCVBRiVEOSU4NyUyMCVEQSVBOSVEOSU4NyUyMCVEOCVBOCVEOSU4NyUyMCVEOCVBQyVEOCVCMSVEOCVBMyVEOCVBQSUyMCVEQiU4QyVEQSVBOSVEQiU4QyUyMCVEOCVBNyVEOCVCMiUyMCVEOCVBOCVEOSU4NyVEOCVBQSVEOCVCMSVEQiU4QyVEOSU4NiUyMCVEOSU4NSVEOSU4NiVEOCVBNyVEOCVBOCVEOCVCOSUyMCVEOCVBOCVEOCVCMSVEOCVBNyVEQiU4QyUyMCVEOCVBNyVEOCVCMSVEOCVBNyVEOCVBNiVEOSU4NyUyMCVEOCVCMSVEOCVBNyVEOSU4NyVEQSVBOSVEOCVBNyVEOCVCMSVEOSU4NyVEOCVBNyVEQiU4QyUyMCVEOSU4NSVEOSU4NiVEOCVBNyVEOCVCMyVEOCVBOCUyMCVEOCVBRiVEOCVCMSUyMCVEOSU4NSVEOSU4OCVEOCVBNyVEOCVBQyVEOSU4NyVEOSU4NyUyMCVEOCVBOCVEOCVBNyUyMCVEOCVBNyVEQiU4QyVEOSU4NiUyMCVEOSU4NSVEOSU4OCVEOCVCNiVEOSU4OCVEOCVCOSUyMCVEOCVBNyVEOCVCMyVEOCVBQS4lMjIlMkMlMjJ5ZWFyJTIyJTNBJTIyJTIyJTJDJTIybW9udGglMjIlM0ElMjIlMjIlMkMlMjJkYXklMjIlM0ElMjIlMjIlN0QlNUQ=” uc_fonts_data=”JTdCJTdE”]

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “راهکارهای مواجهه با پرخاشگری در کودکان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *